Start
 
Kalender
 
Bildgalleri
 
Anslagstavlan

  Hitta hit
 
Fakta om området
  Kartor
 
Profiler i Gylleröd
  
A–Ö
 
Styrelse, revisor, valberedning
  Styrelsemöten
 
Stämmor
 
Föreningens ekonomi
 
Stadgar m.m.
 
Digitala arkivet

  Fiskebymästerskapet

 

 

 

 

Stadgar med mera

Det finns en hel del grundläggande dokument som styr samfällighetsföreningens verksamhet. Klicka på länkarna nedan för att läsa dem:

• Stadgar. Stadgarna antogs på ett möte när föreningen bildades den 23 januari 1975. De har inte ändrats sedan dess. Stadgarna finns också i html-format, se nedan.

Kommentarer till stadgarna. Detta är generella kommentarer som gäller alla samfällighetsföreningar. De beskriver bland annat på vilka punkter en enskild förening har rätt att avvika från Lagen om samfällighetsföreningar.

Anläggningsbeslut. Detta dokument utfärdades av den dåvarande Fastighetsbildningsmyndigheten – nuvarande Lantmäteriet – när föreningen bildades. En nyckelmening är följande: «Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av lekplatser, förbindelseleder (gångvägar) och centralanläggning för television och radio.»

Sedan 2011-02-15 ingår inte centralanläggning för television och radio i anläggningsbeslutet se ändring av anläggningsbeslut M102784

Registerutdrag. Detta visar vad som står i Lantmäteriets register om styrelseledamöter, firmatecknare, förvaltningsobjekt etcetera. Om det sker några ändringar i sammansättningen av styrelsen på årsstämman, ska föreningen anmäla detta till Lantmäteriet. Föreningen kan när som helst begära ett registerutdrag för att ha en aktuell id-handling.

Fastighetsbeteckningar. Varje hus har en officiell beteckning av typen Mölle 15:43. I den här förteckningen finns fastighetsbeteckningen för alla hus i Gylleröd.

.................................................................................................................................

Stadgar

för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa fall avsteg från lagens regler får göras genom stadgebestämmelse framgår av lagen, se kommentaren.)

Firma
§ 1. Föreningens firma är Gylleröds samfällighetsförening.

Samfälligheter
§ 2. Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1975-01-23 (Dnr M1 16/75).

Grunderna för förvaltningen
§ 3. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Medlem
§ 4. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

Styrelse – säte, samman­sättning
§ 5. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Höganäs kommun, Malmöhus län. Styrelsen skall bestå av minst 1 ledamot och 1 suppleant.

Styrelse – val
§ 6. Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrel­sen inom sig.

Styrelse – kallelse till sammanträde, föredragningslista
§ 7. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna tillhanda minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej yttranderätt eller rösträtt.

Styrelse – beslutförhet, protokoll
§ 8. Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelse­ledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samt­liga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Styrelse  – förvaltning
§ 9. Styrelsen skall
1  förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2  föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3  föra förteckning över delägande fastigheter och dessas andelstal och ägare,
4  årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens      verksamhet och ekonomi,
5  om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6  i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Revision
§ 10. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse 1 revisor och 1suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

Räkenskapsperiod
§ 11. Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari–31 december.

Föreningsstämma
§ 12. Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att under två veckor före stämman ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Kallelse till stämma
§ 13. Kallelse till stämma skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna till­handa senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg skriftligen bringas till medlemmarnas kännedom.

Motioner
§ 14. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Inför extra stämma meddelar styrelsen tid för avgivande av motion.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Dagordning vid ordinarie stämma
§  15. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1  val av ordförande för stämman
2  val av två justeringsmän
3  styrelsens och revisorernas berättelser
4  ansvarsfrihet för styrelsen
5  framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
6  ersättning till styrelsen och revisorerna
7  styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
8  val av styrelse och styrelseordförande
9  val av revisorer
10 övriga frågor
11 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Disposition av avkastning
§ 16. Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

Stämmobeslut
§ 17. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

[§ 18 om flera verksamhetsgrenar är stuken; gäller inte Gylleröds samfällighetsförening.]

Protokollsjustering, tillgänglighållande
§ 19. Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas till­gängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 1975-01-23.

Karl-Erik Kinberg
Sammanträdesledare

1975-03-07 (registeringsdatum) beviljade länsstyrelsen i Malmöhus län registrering av Gylleröds samfällighetsförening [namnteckningen oläslig].
______________________________________________________________________